СТРАТЕГИЧЕСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА В БЛАГОЕВГРАД

Изключително мащабен проект, обхващащ значителна територия, затворена от речните басейни на 4-те трансгранични реки - Струма, Арда, Места и Марица, и с участието на 7 институционални партньори от двете страни на границата, стартира официално в Благоевград. Домакин на събитието беше Областният управител на област Благоевград, г-н Бисер Михайлов, който в приветствието си при откриването изрази удовлетворението си, че с изпълнението на проекта ще се повиши устойчивостта и приспособимостта на региона към рисковете от наводнения, пожари и други катастрофични събития, съпътстващи климатичните изменения.

Гости на стартиращата пресконференция по проект „ Защита от наводнения“ бяха още главен комисар Николай Николов, Директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“,  представители на Съвместния секретариат на Програмата, както и на всички останали партньори -  участници в проекта: Специален секретариат по водите към Министерство на околната среда и енергетиката на Гърция, Децентрализирана администрация на Македония-Тракия, както и Басейнова дирекция „Източно-беломорски район – Пловдив, Басейнова дирекция „Западно-беломорски район – Благоевград и Националният институт по метрология и хидрология, България.

Мащабният проект обхваща дейности в речните басейни на Места и Струма на територия от 6 458 км² с население от 332 668 души; в речните басейни на Арда и Марица  с територия от 11,7 хил. км² и население от 511 524 души; както и в поречията на Места, Марица и  Струма на гръцка територия от 14 377 км², на която живеят 613 218 души. В рамките на проекта ще бъдат проведени проучвания и анализи на съществуващите документи и законодателство в двете страни, ще бъдат разработени общи стратегически документи, пътни карти, ще бъде доставен и пилотно тестван специализиран софтуер и оборудване, ще бъдат изградени съоръжения за съвместни обучения, системи за анализ на риска и за ранно предупреждение и др.

Общият бюджет на проекта възлиза на 4 482 557,86 €. Продължителността му е три години – до 31.03.2022 г. Очаква се с неговото изпълнение да бъде повишен капацитетът на органите от трансграничния регион за предотвратяване и ограничаване на щетите, причинени от наводнения, за по-добра координация и по-високо ниво на готовност за справяне с рисковете и като цяло за повишена устойчивост на региона на природни бедствия  в изпълнение на Директива 2007/60/ЕС.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com