ОИЦ – Ловеч в Кръгла маса на тема „Социалното предприятие – възможност за пълноценен живот“

На 12 юни 2019 г. представител на Областен информационен център – Ловеч присъства на Кръгла маса „Социалното предприятие на Сдружение „Дете и пространство“ – възможност за пълноценен живот на младежи в неравностойно положение“, организирана в изпълнение на проект за развитие на социалното предприемачество. Проект BG05M9OP001-2.010-0397-C01 „Създаване на социално предприятие към Сдружение "Дете и пространство" - подкрепа за достоен и пълноценен живот на младежи с увреждания“ е финансиран по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и се изпълнява на територията на гр. Русе и с.Дълбок дол, община Троян, в периода 1 юни 2018 г. – 31 юли 2019 г. Основната му цел е създаване на социално предприятие като подкрепа за заетост за младежите с увреждания, за да им бъде даден шанс за социално включване, намаляване на риска от трайна безработица и маргинализация. По този начин младежите в неравностойно положение получават възможност за усвояване на нови трудови и личностни умения и за повишаване на самочувствието и самооценката си.  
Ръководителят на проекта Михайлина Жупунова представи екипите, които работят с младежите в гр.Русе и с.Дълбок дол, община Троян, разбира се самите младежи, както  и целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта. Социалното предприятие към Сдружение „Дете и пространство“ дава възможност на младежи с тежки увреждания, без опит и шанс за трудова реализация, да работят в приятелска среда, да творят с ръцете си уникално красиви керамични предмети, да общуват пълноценно, да споделят идеи, знания и умения, да се веселят заедно като един истински творчески колектив. По проекта, в двете социални предприятия в гр. Русе и с.Дълбок дол, община Троян са наети общо 14 младежи в неравностойно положение на 4 - часов работен ден, за което получават половин минимална работна заплата.
Боян и Ани (така представени - като близки приятели) ни разказаха за своята работа с младежите и различните фестивали, панаири и форуми, на които те са представяли своята продукция. Психоложката Ани сподели с присъстващите, че в началото е била доста притеснена, но в продължение на тази една година е видяла как пред очите й младите хора в неравностойно положение са израснали и са се превърнали в един много задружен, професионален колектив. Те не само работят заедно, те празнуват заедно, грижат се един за друг и винаги са готови да помогнат при необходимост – каза още психоложката от екипа за управление на проекта.
В резултат на успешното изпълнение на проекта са открити нови таланти сред младежите с увреждания, те са получили шанс за работа и съответно заплащане – техни лични приходи, стимулирана е екипността сред тях, изживели са множество положителни емоции, получили са уважение, зачитане и радостта от срещите с клиентите, и е създадена иновативна пазарна единица – с това завърши своята презентация Михайлина Жупунова. Изключително емоционално и затрогващо беше представянето на младежите, които ни разказаха колко се радват, че имат възможността да работят заедно, сред приятели, да оформят керамика и глина, да създават красиви предмети. Те споделиха, че най-щастливи се чувстват, когато видят своите изделия, изложени на панаири, фестивали и форуми, както и когато хората се тълпят на опашки, за да ги купуват.   
Втората сесия от Кръглата маса по проекта беше във формата на свободна дискусия – как всеки от присъстващите вижда бъдещето на една успешно функционираща, развиваща се социална икономика. Експерт „Комуникация, информация и логистика“ Росица Кривирадева от ОИЦ-Ловеч зададе въпрос към екипа за управление на проекта – как виждат постигането на устойчивост и запазването на младежите на работа, след края на проектното финансиране, тъй като това е сериозен проблем за една неправителствена организация. Екипът по проекта отговори, че се търсят всякакви възможности за това, включително партньорства с общини и бизнес и активно се търси пазар на керамичните изделия, които младежите произвеждат. В допълнение Росица Кривирадева представи успешни примери и добри практики за утвърдени и устойчиви социални предприятия от България и чужбина (Италия и Великобритания), като запозна аудиторията с опита на Областния информационен център по темата.    

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com