Направиха първата копка от ремонта на Кубратски пътища

Пред кметството в село Горичево вчера се състоя официална церемония „Първа копка” по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница община (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат”.

Проектът се изпълнява по Договор №17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по път  RAZ3061 и път RSE2170, които са част от общинската пътна мрежа на община Кубрат.

Проектът е на стойност 5 697 444,40 лв., от които 5 667 775,12 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони и 29 669,28 лв. собствено финансиране от Община Кубрат.

Обектите предмет на проекта са път RSE2170 и път RAZ3061, като всеки от тях ще бъде рехабилитиран в два участъка, както следва:

  • за път RSE2170 от км 3+150 до км 4+080 и от км 5+350 до км 12+390, като участъка в регулацията на с. Сеслав не е предмет на настоящия проект;
  • за път RAZ3061 от км 0+000 до км 3+930 и от км 5+350 до км 8+850, като участъка в регулацията на с. Горичево не е предмет на настоящия проект.

Очаква се проектните дейности да приключат до края на март 2021 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.