ОИЦ – Ловеч представи процедура „Създаване и развитие на РИЦ“ пред местната общественост

     На 18 юни 2019 г., по покана на Областния управител на област Ловеч, Областен информационен център - Ловеч се включи в информационна среща с представители на бизнеса, научен /академичен/ сектор, общинска и областна администрация за представяне на процедура „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове“, по Приоритена ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Росица Кривирадева, експерт „Комуникация, информация и логистика“ от ОИЦ-Ловеч запозна присъстващите с целите на процедурата, допустимите дейности и разходите и условията, на които кандидатите и партньорите трябва да отговарят. Срещата се председателства от Областния управител Ваня Събчева. Присъстваха зам.-областен управител Бойко Пъдарски, кмета на Община Ловеч – Корнелия Маринова, ректора на Технически университет проф. ДТН Райчо Иларионов, зам.-ректор „Научноизследователска работа“ на университета  доц. д-р инж. Илия Железаров, Директора на Технически колеж – Ловеч, доц. д-р инж. Пенчо К. Пенчев, представители на бизнеса и на неправителствения сектор в общината. Специални гости на срещата бяха Дейвид Хампсон, председател на Фондация „Визия за научно и технологично развитие“ и Гари Роуландс, член на Фондацията и независим експерт в Института по „Механика“ към БАН. Целта на събитието бе първоначално запознаване на регионалния бизнес и научен сектор с възможността за изграждане на регионална научноизследователска инфраструктура – Регионален иновационен център, с финансовата подкрепа на ЕСИФ, която да се използва в бъдеще от местните компании за научноизследователски изследвания и разработки. ОИЦ-Ловеч, в лицето на Росица Кривирадева предостави детайлна информация по проекта на условия за кандидатстване по процедурата и отговори на въпроси от страна на бизнеса по представената тема.
Процедурата „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове /РИЦ/“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ цели  изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Допустими по нея са кандидати – новообразувани обединения под формата на сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или дружества по смисъла на Търговския закон (ТЗ), които включват минимум 3 фирми, извършвали своята икономическа дейност на територията на дадения район за планиране през 2017 и 2018 г.,  задължително едно висше учебно заведение или научно-изследователска институция, общинска и/или областна администрация и НПО. Чрез подкрепата за създаване и развитие на регионални научноизследователски и иновативни  инфраструктури и капацитет ще се повиши взаимодействието и обмена на знания в и извън обединението-бенефициент и най-вече между научните организации и бизнеса, като се базира на обща дългосрочна стратегия за развитие и се установи общ комуникационен език между тях. Ще се подпомагат инвестициите в отворени и споделени научно-приложни и иновационни инфраструктури, така че да се засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания и да се постигнат по-високи нива на технологична готовност.

 ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:
Име на служител: Росица Кривирадева
Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“
Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com