ОИЦ-Кърджали се срещна със земеделски производители в Джебел

Изнесените информационни дни на Областен информационен център-Кърджали продължиха в община Джебел. По време на информационната среща експертите на информационния  център представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г.  Тя вече беше обявена за обществено обсъждане и се очаква приемът на проектни предложения по нея да стартира до края на месец юни. Кандидат-бенефициентите ще могат да кандидатстват за европейско финансиране в размер до 15 000 евро за всеки отделен проект, като помощта е 100% безвъзмездна и не се очаква съфинансиране от бенефициента.

Допустими кандидати по процедурата ще бъдат регистрирани земеделски стопани – физически лица, ЕТ или ООД, получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи за предходната година. Задължително кандидатите трябва да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Голяма част от посетителите на информационната среща бяха  запознати и с електронното кандидатстване през системата на ИСУН. На всички присъстващи експертите от информационния център предоставиха брошури и рекламни материали за Оперативните програми.