В община Кърджали изграждат инфраструктура за три нови социални услуги за деца и младежи

Екипът на Областен информационен център-Кърджали участва във встъпителна пресконференция по проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали". Изграждане на инфраструктура за 3 нови социални услуги за деца и младежи в град Кърджали, както и обновяване и модернизиране сградата на Дневен център за деца с увреждане "Надежда", са очакваните резултати от  новия проект на общината.

Проектът се реализира от община Кърджали по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цел на проекта „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“ е да бъдат създадени условия за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи социални услуги в общността, както и подобряване ефективността и качеството на вече предоставяни социални услуги за деца  и младежи. Тя подчерта, че пряка целева група на проекта са 245 деца и младежи от 18 до 21 години, които живеят в риск и/или са с увреждания, които са с различен етнически произход, социален и здравен статус, а непреки бенефициенти са над 300 родители, както и 41 човека персонал на новите социални услуги.

Основните строително-монтажни работи за преустройство на сградата, /Ученическо общежитие №4/, в която ще бъдат създадени новите три социални услуги, включват изцяло вътрешно преразпределение на сградата, както и допълнително изграждане на стълбище и асансьор, които да обезпечава изискванията за достъпна среда. Дейностите в ДЦ „Надежда“ включват  укрепване и заздравяване на компрометирани във времето зидове, на основата на  направено предварително конструктивно обследване, което дава точна и ясна насока за укрепването. Ще бъде направена и  топло и хидроизолация, за да се получи една модерна съвременна сграда с изискванията за енергийна ефективност“.

Г-жа Дора Христова, управител на Областния информационен център в Кърджали  подчерта, че чрез този проект община Кърджали спазва две важни условия за реализиране на проекти по европейските стандарти. А именно, устойчивост и реализиране на проекти с европейски средства, които да  стигат по –близо до хората.

Срокът за изпълнение на проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" е 24 месеца  и трябва да приключи до 20 февруари идната година.