ОИЦ-Кърджали приключи информационната си обиколка в общините от региона

С провеждане на информационен ден в община Черноочене завърши първият цикъл от срещи на информационния център в област Кърджали за настоящата година. По време на изнесената мобилна приемна, експертите на  центъра представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г.

Кандидат-бенефициентите по мярката ще могат да кандидатстват за европейско финансиране в размер до 15 000 евро за всеки отделен проект, като помощта е 100% безвъзмездна и не се очаква съфинансиране от бенефициента. Допустими кандидати по процедурата са регистрирани земеделски стопани – физически лица, ЕТ или ООД, получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи за предходната година. Задължително кандидатите трябва да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя.

Посетителите на информационното събитие получиха рекламни и информационни материали, представящи ключови инвестиции от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реализирани в област Кърджали през настоящия програмен период 2014-2020 г., както и бюлетини за популяризиране на европейските политики.