„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

На 28.06.2019 г. в сградата на „Минстрой Марица Изток" АД, находяща се на адрес: гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов" № 10, се проведе информационен ден относно приключване изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0140-C01/01.08.2018 г. с Министерството на икономиката по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Минстрой Марица Изток" АД“. На събитието присъстваха представители на Областен информационен център – Стара Загора, „Инфрастрой груп" ЕООД, „Бултрейс груп" ЕООД, „Петрол М" ЕООД, „Ремотекс М" ЕООД, „Минстрой Марица Изток" АД.

Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация/внедряване на:
-    Булдозер- 1 бр.;
-    Грейдер- 1 бр.;
-    Верижен багер- 1 бр.;
-    Колесен багер- 1 бр.;
-    Челен товарач- 1 бр.;
-    Система за оползотворяване на отпадна топлина- 1 бр.;
-    Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението- 1 бр.;
-    Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
-    Консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Активите са закупени и дейностите са извършени със средства по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията след провеждане на процедура за избор на изпълнители е 2 819 195.00 лв., от които 1 409 597.50 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от които 1 198 157.87 лв. от ЕС и 211 436.33 лв. от държавния бюджет) и 1 409 597.50 лв. собствено съфинансиране.