Проект на Централното координационно звено по ОПДУ допринася за намаляване на административната тежест

Дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в администрацията на Министерския съвет стартира работата по проект № BG05SFOP001-4.005-005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Финансовата подкрепа от Европейския социален фонд е в размер на 9 964 591,46 лв., а заедно с националното съфинансиране бюджетът на проекта възлиза на 11 723 048,78 лв.

Изпълнението на финансовия план през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г. обезпечава функциите на ЦКЗ при координация на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България, които се изразяват в:

  • Надграждане и ефективно функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).
  • Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН и осигуряване на звеното за своевременна техническа помощ (Help Desk) за потребителите на Системата.
  • Осигуряване на надеждна поддръжка и развитие на Единния информационен портал за ЕСИФ в България www.eufunds.bg.
  • Организиране и участие на ЦКЗ в обучения, работни групи и работни срещи, инициативи за обмяна на опит с цел решаване на хоризонтални казуси, унифициране на процесите по управление на европейските средствата и осигуряване на адекватни механизми за хоризонтална координация между ангажираните институции.
  • Обезпечаване работата на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската Комисия за периода 2014-2020 г.
  • Извършване на анализи и проучвания във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ, както и за информираността на целевите групи относно Кохезионната политика на ЕС в България.
  • Осигуряване на координация, методическа подкрепа и обучения на Мрежата от 27 Областни информационни центрове (ОИЦ) за ЕСИФ в България.

Чрез успешното изпълнение на основните си задачи, финансирани по ОПДУ, ЦКЗ допринася за намаляване на административната тежест и увеличаване на публичността и капацитета на служителите при управлението на средствата от ЕС в България. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за насърчаване на равенството между половете, недопускане на дискриминация и осигуряване на достъпност, партньорство и устойчиво развитие.