Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Закупуване и доставка на ДМА със следните обособени позиции (ОП):

Дата на публикуване
Дата на валидност
Възложител
ФАРМА АД, с проект № BG16RFOP002-2.040-0923 по процедура за БФП №:BG16RFOP002-2.040

ОП 1: Технологично оборудване

Машина за печат и проверка - 1бр.

Машина за печат на етикети (при опаковане на вторичната опаковка в третична кашон) - 1бр.

Машина за печат на етикети (при опаковане на вторичната опаковка в третична –пале) - 1бр.

ОП 2: Сървърна конфигурация за съхранение на данни - 1бр.

 

Документация