С европейски средства е подобрена бизнес средата в Западната индустриална зона на Велико Търново

Със заключителна пресконференция и церемония „Официално откриване“ с водосвет Община Велико Търново успешно завърши проекта „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР с общ бюджет 1 625 972,02 лв., от които съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие е в размер на 1 382 076,21 лв. и национално съфинансиране от 243 895,81 лв. от бюджета на Р България.                                      

В церемонията по официалното откриване участие взеха зам.-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, инж. Цанко Бояджиев - началник отдел „Техническа инфраструктура“ и Ръководител проект, екипът на проекта, представители на фирмата изпълнител СМР „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, на строителния надзор „Кимтекс – ЛС“ ООД, медии и граждани.

С европейското финансиране и реализираните по проекта дейности е променен цялостният облик на Западна индустриална зона в старата столица. Очаква се това да осигури социален и демографски ефект върху територията на Община Велико Търново в дългосрочна перспектива, както и да се създадат възможности за стабилно икономическо развитие на града. Осъществената инвестиция в обекта е част от провежданата политика на общината за подпомагане на инвестиционния климат в региона, с фокус Западна индустриална зона, където ще се увеличи интереса на местни, регионални и международни заинтересовани страни за бъдещи инвестиции в резултат на осезаемите резултати от подобрената техническа инфраструктура, рефлектираща модерна визия и облик.

Проектът „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ е и в изпълнение на препоръките на ЕК до 2020 г. да се формират  предприемачески умения и нагласи в сферата на професионалното образование, в университетите, в средните училища, насърчаване на предприемачеството сред младите хора. В съответствие с ИП 2 на ОПРР 2014-2020 за обновяване, възстановяване и модернизация на зони с потенциал за икономически растеж, с насърчаване мерки за рехабилитация на улици, осигуряващи достъп до индустриалните бизнес зони, преките бенефициенти по проекта са: 40 икономически субекти: действащи малки и средни предприятия в ЗИЗ; 3000 работещи в индустриалната зона; др. стопански субекти, осъществяващи стопанската си дейност с функциониращите фирми в ЗИЗ; ЮЛ с нестопанска цел: образователни центрове и институции: висши учебни заведения с национално и международно значение.