Община Велико Търново приключи проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ по ОПРР

Община Велико Търново приключи изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на Кризисен център за лица“, реализиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. На заключителна пресконференция бяха обявени постигнатите резултати по проекта, който стартира на 17.01.2017 г. и бе със срок на изпълнение 30 месеца и безвъзмездна финансова помощ в размер на  2 169 123 лв.

Кризисният център бе открит с официална церемония и водосвет в присъствието на проф. Георги Камарашев – зам.-кмет на Община Велико Търново, г-жа Мариела Цонева – директор Дирекция „Проекти и програми“, г-жа Росица Димитрова - директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, г-н Жоро Ковачев – Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и Ръководител проект, г-н Иван Даскалов - представител на фирмата изпълнител „ПК Инженеринг“ ДЗЗД, гр. София, представители на социални услуги в Община Велико Търново и медии.

С реализиране на проектните дейности е изграден, обзаведен и оборудван „Кризисен център за лица“, състоящ се от две двуетажни сгради находящи се в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 6 и № 8, с общ капацитет 30 места. Двете нови сгради са изградени според най-съвременните практики и тенденции в сферата на енергийната ефективност. В тях са внедрени различни системи – за съхраняване и пречистване на дъждовна вода, за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и др. Така се постигат максимални икономии на разходите за консумация на ток, вода, отопление и пр.

Услугите, които ще се предлагат в  центъра, са насочени към лица, жертва на насилие, бездомни, социално слаби лица, лица, жертва на трафик и/или експлоатация; лица, останали без подслон след бедствени ситуации. Тези услуги ще се предоставят за срок до 6 месеца, като са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите. Когато се налага незабавна намеса ще се оказва и социално-психологическа помощ, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

С предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ се реализират и заложените по проекта дейности - кризисна интервенция; индивидуална подкрепа; подобряване или формиране на умения за социално включване; индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар; активно включване в обществения живот.

Чрез проекта Община Велико Търново ще осигури възможност за социално включване и целогодишно ползване на услугата от максимално широк кръг от нуждаещи се лица, тъй като капацитетът на двата центъра предвижда предоставянето на услуга на 30 лица. Предоставянето на услугата ще допринесе за разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя общинската администрация.