СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ“ НА МИРГ ПАЗАРДЖИК

МИРГ Пазарджик стартира прием на проекти по процедура „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 386 749,00  лeвa. Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Пазарджик. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект не трябва да бъде по-малък от 10 000 лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ не трябва да надвишава 200 000 лева.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 1.1. Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Целта на процедурата е да се насърчи предприемачеството чрез създаването на нови работни места, въвеждането на иновации на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури, както и въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба, отнасящо се към Приоритет 1 на Стратигията за ВОМР.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b2bd7224-5b34-4f7a-b4db-cf9b921cf201

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17.00 ч. на 20 ноември 2019 г.