ПЪРВА КОПКА ЗА ПРОЕКТ С ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ СВЛАЧИЩА В ОРЯХОВО

        На 29.08.2019 от 11:00 ч. в местността „Зелена бара“ гр. Оряхово се проведе първа копка по проект „Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ съфинансирана от Ервопейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. На събитието присъстваха зам. Кмета Ивайло Иванов на община Оряхово, представители на фирмата изпълнител, администрация и граждани. Стойността на подписания договор BG16M1OP002-4.003-0007-C01 е 999 142.22 лв. безвъзмездна финансова помощ за община Оряхово.

Във връзка с Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020г., община Оряхово въз основа на предварителни инженеро-геоложки проучвания предвижда изпълнение на редица геозащитни мероприятия в регистрирани свлачищни райони на територията на община Оряхово за ограничаване на свлачищните процеси и опазване живота и здравето на населението на общината.

За разглеждания район са извършени инженерно-геоложки проучвания.Настоящият проект разглежда повърхностното и дълбочинно отводняване на свлачище с рег. № VRC31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и свлачище с рег. № VRC31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” гр.Оряхово. В проекта е предвидено решение за изграждане на КИС чрез контролна и опорна мрежа за геодезическо наблюдение на деформациите на свлачищните участъци. Дейности по проекта за окрепителни и въстановителни, разработените анализи включват и дейности по опазване на съществуващи каптажи.