ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДМА ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Дата на публикуване
Дата на валидност
Възложител
ФИЛИКС-М ЕООД

Във връзка с провеждане на нова процедура за избор на изпълнител от страна на ФИЛИКС-М ЕООД - кандидат-бенефициент за БФП с проект № BG16RFOP002-2.040-0445 „Подобряване на производствения капацитет във ФИЛИКС-М ЕООД“, съгласно разпоредбата на § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 160/2016 г., приложено Ви изпращам документи за провеждане на открита процедура "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

4. Ламинираща машина; 

7. Автоматична почистваща машина за сита с филтриращ модул; 

8. Автоматична машина за сваляне на емулсия от сита с филтриращ модул.

Документация
Прикачен файл Size
нова процедура за ДМА.RAR 4.52 MB