СТАРТИРА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ДОВЕЖДАЩИ КОЛЕКТОРИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

На 28.08.2019 г. се проведе официална церемония "Първа копка", свързана със стартирането на строително-монтажните дейности по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

Кметът на Община Чирпан г-жа  Кичка Петкова акцентира върху обществената значимост на проекта, който ще осигури необходимото пречистване на отпадните води, съгласно изискванията на Директива 91/271, чрез изграждане на ПСОВ.  Предвижда се инвестицията в ПСОВ да осигури по-строго пречистване (отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор) на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Чирпан. Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на водоприемника (р. Текирска и р. Марица) с всички произтичащи от това екологични ползи и значителен трансграничен ефект. По този начин проектът ще има  устойчив принос към постигане на добро екологично състояние на водоприемника на градските отпадъчни води на гр. Чирпан, като част от Плана за управление на речния басейн на р. Марица, чрез намаляване натоварването от градски отпадъчни води.
Изпълнител на строително-монтажните работи е Обединение „Аква Еко Чирпан”, а строителен надзор на обекта ще изпълнява „Стройнорм” ЕООД.

Обща стойност на проекта:  15 020 421,58  лв., от които:

10 950 556,06 лв. Безвъзмездна финансова помощ;

9 307 972,65  лв. Европейско съфинансиране

1 642 583,41 лв. Национално съфинансиране.

Собственият принос на бенефициента е в размер на 4 069 865,52 лв.

Срокове за изпълнение на проекта:
Начална дата: 07.11.2017 г.
Крайна дата:  06.10.2021 г