В Камено бе представен напредъкът в усвояването на европейски средства

В залата на Община Камено се проведе среща с представители на общинската администрация и граждани.

Акцент в събитието беше напредъкът в усвояването на европейски средства в Бургаска област, посредством посочените данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Участниците получиха информация и за индикативното разпределение на средствата по Оперативните програми за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

В края на информационната среща, присъстващите видяха фотоси и видеоклипове от завършени обекти през програмен период 2014 - 2020 г.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център – Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com