ЧЕТИРИ ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПОДОБРЯВАТ ЕНЕРГИЙНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ С ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

Три големи предприятия от Плевен и едно от Червен бряг подобряват енергийната си ефективност с подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Те ще получат общо почти седем милиона лева безвъзмездна финансова помощ, ако успешно изпълнят проектите си по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Към момента вече са изплатени малко над три милиона лева. Освен заявената помощ, фирмите трябва да инвестират и собствени средства в същия размер.

Плевенските „АЛУКОМ“ АД, „ВАПТЕХ“ ЕООД и „ИНЖСТРОЙ“ ЕООД ще приключат изпълнението на дейностите по договорите си до края на 2019 г., а проектът на „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД продължава до средата на юли 2020 г.

На 04 септември 2019 г. екипът на „ПАЛФИНГЕР“ проведе информационен ден на територията на завода в гр.Червен бряг, за да представи напредъка в работата си пред всички заинтересовани страни. За да се повиши енергийната ефективност, да се намали енергоемкостта и да се разшири производственият капацитет на компанията, в обекта в област Плевен е подменено старо оборудване с металорежещ лазер от ново поколение, който не поставя ограничение пред използваните суровини и може да работи с рециклирани материали. Допълнително, с реализацията на проекта, в компанията се въведе "Система за оползотворяване на отпадна топлина". Тези активи са препоръчани в извършено обследване на енергийната ефективност на компанията. Предприятието ще въведе в практиката си и "Система за енергиен мениджмънт" и ще сертифицира дейността си по стандарт "ISO 50001“, сподели ръководителят на проекта Николай Николаев.

Сключените в цялата страна договори по процедурата са 68 с общ размер на предоставената безвъзмездна помощ, възлизащ на 122 614 711, 56 лева.