Откритата приемна на ОИЦ – Ловеч посети град Тетевен

     На 11 септември 2019 г. Областен информационен център – Ловеч проведе открита приемна на тема „Възможности по ПРСР и ОП“ в гр. Тетевен. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч беше разположен на централно и оживено място, в близост до сградата на Община Тетевен.

Сред посетителите на приемната в днешния ден бяха зам.-кмета на Община Тетевен Тони Стоев, земеделски производители и млади фермери, представители на общинска администрация и други териториални органи, случайни минувачи и гости на града от Плевен и Ловеч, майки с деца и пенсионирани, но доста активни граждани. Беше предоставена информация за отворената в момента за кандидатстване под-мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, както и за предстоящите възможности по под-мерки 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ и 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от "Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Р България“ от Програмата за развитие на селските райони. Посетилите откритата приемна на ОИЦ- Ловеч получиха информационни материали и разяснения и за възможности за кредитиране на проектни идеи чрез Финансовите инструменти „Микрокредитиране със споделен риск“ (ОПРЧР) и „Портфейлни гаранации“ (ОПИМСП).  

 

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Екперт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com