ОЩЕ ЕДНО ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В ПЛЕВЕН ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ С ПОДКРЕПАТА НА ОПИК

Три големи плевенски предприятия и едно червенобрежко подобряват енергийната си ефективност с подкрепа от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по четирите договора по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ възлиза на близо седем милиона лева.

На 13 септември 2019 г. експерти от ОИЦ - Плевен посетиха заключителната пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0012-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в "Инжстрой" ЕООД чрез закупуване на ново високоефективно оборудване”.

Предприетите енергоефективни мерки са препоръчани в енергийния одит, направен в предприятието, преди да кандидатства за подпомагане. В базата в Плевен вече е в експлоатация съвременен асфалтосмесител, водещ до значително подобряване на производствения капацитет: от 2-3 хиляди тона асфалт на месец през 2018 г. до 6000 тона през август 2019, според управителите на компанията Пламен Петков и Йордан Богословов. Въвежда се и автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, благодарение на която е възможно събирането на аналитични данни за енергийната ефективност на отделни инсталации, производства, машини и съоръжения. Това позволява прецизно ежедневно планиране на необходимата енергия и възможност за сравняване на данни от предходни периоди, изчисляване на емисиите СО2, както и разкриването на евентуален неефективен разход на енергия.

„Ограничаването на негативното въздействие от производствената дейност върху околната среда е основна цел“, подчерта Даниел Илиев, ръководител на проекта.

Всички дейности трябва да приключат до края на 2019 г.