ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО КРАЙ БЛАГОЕВГРАД

През месец септември 2020 година новооткритата Регионална система за управление на отпадъците край благоевградското село Бучино ще разполага с компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на съвместно събрани битови отпадъци. По време на пресконференция днес беше представен проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително  третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, благодарение на който това ще се случи. Проектът е по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Бенефициент е община Благоевград и се изпълнява в партньорство с останалите общини – ползватели на регионалното депо - Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

Проектът е на стойност 11 945 990, 08 лева, от които 7 635 433, 52 лева европейско финансиране и 1 347 429, 44 лева национално съфинансиране. Собственият принос на община Благоевград и партньорите по проекта е в размер на 1 000 314, 37 лева, а възстановимият ДДС е почти 2 млн. лева.

Дейностите по проекта включват пълен инженеринг – проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура, строително-монтажни работи, доставка и монтаж на инсталациите, закупуване и доставка на оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и биоразградими битови отпадъци. Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, третиране и обработване на отпадъците по безопасен за околната среда начин и повишаване на общественото съзнание.

Инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци ще бъде с капацитет 2 516 т/год., а инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – 24 117 т/год. Изграждането на двете инсталации ще увеличи живота на регионалното депо почти 3 пъти. 

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com