УЧИЛИЩА И НПО ТЪРСЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Директори на училища, представители на НПО и публични власти се включиха в информационния ден на Областен информационен център – Благоевград за представяне на Националните покани за кандидатстване в сектор „Младеж“ на програма „Еразъм +“, Ключови дейности 1, 2 и 3. Поканите са насочени към проекти за „Мобилност на младежи и младежки работници“, за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ и за „Младежки диалог“.

Допустими кандидати по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ са организации с нестопанска цел, НПО, публични органи на местно, регионално и национално ниво, неформални групи от млади хора, организации със стопанска цел, активни в сферата на корпоративната социална отговорност. Проектите за мобилност могат да включват дейности за младежки обмен (дават възможност на младежи от поне 2 различни държави на възраст от 13 до 30 г. да изпълняват съвместна програма за срок от до 21 дни), както и дейности за мобилност на специалисти, работещи с младежи. Допустимото финансиране зависи от продължителността на проекта, броя на участниците и страната-партньор на кандидатстващата организация.

По ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ може да кандидатства всяка организация/неформална младежка група, установена в програмна държава. Стратегическите партньорства в областта на младежта имат за цел да насърчат социалната ангажираност и предприемаческия дух на младите хора. Максимално допустимото финансиране възлиза на 150 000 евро на година.

Проектите за „Младежки диалог“ по ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“ насърчават активното участие на младите хора в демократичния живот и стимулират дебати по теми от стратегията на ЕС за младежта. За реализирането на такива дейности могат да кандидатстват организации с нестопанска цел, както и публични институции на местно и регионално ниво, установени в програмна държава. Тук максимално допустимото финансиране на проектите е до 50 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по трите ключови дейности за сектор „Младеж“ е 1 октомври 2019 г., 13:00 ч. българско време.  Приемът обаче е ежегоден и кандидатстването продължава и през 2020 г. по предварително обявен график. Кандидатстването е както електронно през портала на програмата, така и на хартиен носител в националния Център за развитие на човешките ресурси.

 

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Тел.: 0893/33 67 28

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com