ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВРАЦА

На 27.09.2019 г., в град Враца се проведе информационен ден, организиран от Министерството на културата по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Събитието се състоя в  „Бяла  зала“  на  Младежки дом – Враца, което бе организирано от Министерство на културата със съдействието на Областен информационен център – Враца.

Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство, като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ подкрепя проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, изложби и инициативи.

В рамките на информационния ден,  ръководителят на програмата и зам.-министър на културата  Амелия Гешева представиха на гостите възможностите и изискванията за канидатстване по обявената в началото на месеца покана по Резултат 2 „ Подобрен достъп до изкуства и култура“. Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ е с общ бюджет от 10 000 000 евро. Програмен оператор на средствата за култура от програмата през периода 2014-2021 г. е Министерство на културата на Република България, а програмен партньор от страните донори е Съвета по изкуствата - Норвегия.

Общият бюджет по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ е 1 582 353 евро. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро. По процедурата могат да кандидатстват всички нетърговски, публични или частни, както и неправителствени организации,  регистрирани  като  юридически  лица  в  България, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор. Допустими кандидати по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ са и общинските администрации. Допустими партньори по настоящата покана могат да бъдат юридически лица, регистрирани в България, така и такива от страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Крайния срок за кандидатстване по програмата е 03.12.2019 г. 23:59 ч.

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.