УСПЕШНИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТИ НА РУСЕ И ГЮРГЕВО ПРЕДСТАВЕНИ НА ФОРУМ В БРЮКСЕЛ

Успешното сътрудничество на Русе и Гюргево по програма Interreg V-A Румъния-България бе представено в Брюксел по време на семинар на тема „Европа по-близо до гражданите“, организиран от Управляващия орган на трансграничната програма. Форумът е част от Европейската седмица на регионите и градовете от 7 до 10 октомври 2019 г.

Фокусът на семинара беше поставен върху това как проектите, изпълнявани по програмата Interreg V-A Румъния-България подобряват живота на жителите в трансграничния район, като решават реални проблеми. В тази връзка бяха представени добри практики и беше споделен реален опит. Един от лекторите на събитието беше зам.-кметът на Русе по европейско развитие д-р Страхил Карапчански. Той представи успешно приключени и текущо изпълнявани проекти от Община Русе и нейните румънски партньори – Община Гюргево и Окръжен съвет Гюргево -  в областта на пътната инфраструктура, корабоплаването, трансграничното управление на кризи, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.  

Като положителен пример в областта на пътната инфраструктура зам.-кметът посочи проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9”. Благодарение на него е рехабилитирана и модернизирана 4.6 км транспортна инфраструктура - булевард „Тутракан“ в Русе и пътят, който свързва центъра на Гюргево с граничния контролно-пропускателен пункт.  Презентирани бяха и инфраструктурни проекти, които се изпълняват съвместно от Русе и Гюргево в настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Чрез „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ се извършва рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на три корабни места, а в Гюргево се изгражда кей и се облагородява зоната около канала „Свети Георги”. В момента се ремонтира и модернизира русенският бул. „Липник“  и реципрочна пътна инфраструктура в отсрещния румънски град. Предстои реконструкция и рехабилитация на бул. „Трети март“ и укрепване на Сарайския мост, докато партньорът на Община Русе Окръжен съвет Гюргево ще инвестира европейските средства в оборудване за мониторинг на трансграничния трафик.  

Д-р Карапчански презентира и проект „ЕРГО Мастерплан“, в рамките на който са разработени 10 идейни проекта за трансгранично сътрудничество между Русе и Гюргево. Обърна внимание на проект между публичните власти в Еврорегион Русе – Гюргево, чрез който е подобрен капацитетът на администрациите за изпълнение на общи политики при управлението на кризи в трансграничния район. Запозна аудиторията и с проект, чрез който два емблематични исторически обекта от двете страни на Дунава – Пантеона на възрожденците в Русе и Крепостта в Гюргево ще бъдат ремонтирани и реконструирани с цел повишаване на техния туристически потенциал.

Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодна четиридневна проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и представители на академичните среди, обменят добри практики в областта на регионалното и градското развитие. Това е призната платформа за политическа комуникация, относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС. Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото европейско обществено събитие от този вид.