В Добрич се проведе дискусия за интеграция на малцинствените групи чрез спорт

Областен информационен център – Добрич участва в дискусионeн форум, организиран по проект BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ - Стимулиране приноса на неправителствените спортни организации за реализирането на политиките за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта”. Проектът се изпълнява от Сдружение „Карате клуб Левски“, в партньорство с Българска търговско-промишлена палата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На събитието присъстваха близо 50 представители на спортни организации и бизнеса, граждани и други заинтересовани лица.

Целта на форума бе да се идентифицират проблеми и да се споделят успешни практики при интеграцията на етническите групи чрез спортни занимания. Представени и обсъдени бяха изготвените по проекта препоръки и механизма за ефективното използване на спорта като инструмент за успешното реализиране на политиките за интегриране на ромите и мигрантите в българското общество. Присъстващите споделиха своя опит от работата с малцинствените групи и очертаха като основен проблем в интегрирането им ниския статут на семействата, липсата на достатъчно средства, които да обезпечат практикуването на спорт, както и недоверието към треньори и възпитатели.

В рамките на проекта е проведено проучване сред 408 респодента  - представители на бизнеса, на спортни неправителствени организации, на ромски организации, на организации на бежанците и граждани. Целта на проучването бе да се установят пречките и предизвикателствата пред интегрирането на уязвимите мултикултурни общности и мигрантите. Въз основа на структурираните данни от проучването е изготвен аналитичен доклад показващ, че по-голяма част от анкетираните смятат, че ролята на спорта за интеграционните процеси би могла да бъде огромна и значима. Основните затруднения, възникващи при интегрирането на ромите чрез спорт са материалните трудности, образованието на родителите и с какво конкретно се занимават, степента на религиозност, негативното и дискриминационно отношение и нежеланието на организиращите институции ромите да бъдат включени в тези дейности.  Анализът начертава промени в следните основни области: по-голяма реклама на различните видове спорт; активна работа с медиите за промотиране на позитивен образ на успелите в спорта роми; изграждане на позитивни модели за оценка на мигрантите и бежанците; засилване ролята на училището в процесите по интегриране и ролята на спортните клубове в процесите за по-активно привличане на роми и мигранти/бежанци за развитието им като професионални спортисти; включване на бизнеса в процесите по създаване на нагласи и навици за спортуване.

На базата на анализа ще се разработи механизъм за ефективното използване на спорта за интеграция на маргинализираните роми и мигранти. Механизмът ще осигури холистичен подход към решаването на предизвикателствата, свързани с интеграцията на целевите групи чрез спорта и с активното участие на спортните дружества, бизнеса и гражданите. Той ще представлява взаимообвързана съвкупност от подходи, насочени предимно към:

  • Създаване на спортни клубове в училищата;
  • Включване на отпаднали от училище ученици от ромската общност в спортни инициативи на тези клубове;
  • Създаване на спортни клубове при фирми - Включване на роми в спортните инициативи на тези клубове с цел изграждане на качества като работа в екип и състезателен дух, което да спомогне за приобщаването на безработните роми и на работещите във фирмата представители на ромската общност към заетост;
  • Създаване на спортни отбори в лагерите за бежанци за интегриране на младите представители на тези групи в обществото;
  • Организиране на участия на мигрантите в местни, регионални и национални спортни прояви.

Проектът BG05SFOP001-2.009-0041-С01 „СПОРТ - Стимулиране приноса на неправителствените спортни организации за реализирането на политиките за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта” се изпълнява на територията на цяла България и е на стойност 89 359, 20 лв.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg