МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ обяви втори прием по Мярка 1 от Стратегията си „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектни предложения могат да се подават до 15.11.2019 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е 1 257 270 лв. Всички потенциални кандидати трябва да имат предвид факта, че все още тече оценка на проектните предложения по първия прием и не е ясно какъв ще е наличният ресурс за втория.

Целта на процедурата е засилване на иновационния капацитет на стартиращи малки и средни предприятия на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ чрез подкрепа за разработване на иновации в тематичните области: Информационни и комуникационни технологии и информатика; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Мярката цели и повишаване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции в иновации в тези тематични области.

Допустими кандидати са фирми, които работят на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, и отговарят на изискванията за малко или средно предприятие. Според условията те трябва да имат по-малко от три приключени финансови години, считано от датата на подаване на проектното предложение.

По мярката ще се финансират дейности за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация; проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост; защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; икономическа, финансова и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация; разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация; изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация; организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация.

Минималният размер на финансирането за един проект е 44 006 лв., а максималният – 352 049 лв.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна