„Ню Глобал България“ АД с изпълнен проект за ефективно използване на ресурсите

На 11.11.2019 г., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в "Ню Глобал България" АД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между Министерството на икономиката и „Ню Глобал България“ АД.
С реализацията на настоящото проектно предложение, "Ню Глобъл България" АД“ въведе иновативен производствен процес за производство на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон чрез въвеждане в експлоатация на aвтоматична щанц - машина за преработване на хартия и картон-1бр. и сгъвачно-лепачна машина-1бр.
Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата сума на инвестицията е 1 398 418,45 лв., без включен ДДС, от които 978 892,91 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 419 525,54 лв. собствено съфинансиране.
Иновативният производствен процес ще подобри ресурсната ефективност на компанията, тъй като ще допринесе до намаляване на основни суровини, които се използват в производствения процес - хартия, велпапе, картон и УВ лак на единица изделие, ще спомогне за използване на по-тънки медии - хартия, картон и велпапе, което ще намали необходимото количество за единица продукт.
С внедряване на иновативния процес ще отпадне необходимостта от допълнително заздравяване на медиите, което ще доведе до предотвратяване работата на инсталацията за сушене на УВ лак при производството на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон. По този начин ще се постигне намаляване на емисиите отделяни в атмосферата, както и намаляване на опасното химично вещество - УВ лак.