Три юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност са поканени да излъчат представители в състава на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.

Приключи първият етап от избора на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

Получените заявления за участие бяха проверени за съответствие с критериите посочени в Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС №142/2019 г.). Протоколът от извършената проверка можете да намерите тук.

В резултат от проверката беше установено, че две организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и една организация на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие", съответстват на критериите, посочени в ПМС № 142/2019 г.

Одобрените организации от всяка група са поканени да излъчат общ представител на съответната група и до трима негови заместници, които ще бъдат включени в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство.

Поради липсата на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на: равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности; социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; екология, чиито заявления да съответстват на критериите, посочени в ПМС № 142/2019 г. и с оглед важната роля на тези хоризонтални политики за изпълнението на фондовете на Европейския съюз, ще бъде публикувана нова покана за набиране на заявления от юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в тези три сфери.