ОИЦ - Ловеч отчете изпълнението на програмите и и представи възможности за финансиране и в Троян

На 29.11.2019 г. Областен информационен център – Ловеч гостува в град Троян. В залата на Община Троян Областният център проведе шестата от поредицата информационни срещи в областта, на тема „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 - 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“ На срещата присъстваха представители на общинска администрация, в това число директор дирекция, началник отдел и експерти от дирекцията „Планиране и проекти“,  представители на читалища от община Троян, бизнеса и образователния сектор, които с интерес се запознаха с новите моменти в програмирането на периода 2021-2027 и участваха в оживена дискусия относно предстоящите възможности и предизвикателства за страната ни по отношение на проектното финансиране в периода 2021-2027 г.

Експертите от ОИЦ - Ловеч представиха изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини за периода 2014 - 2019 г. и акцентираха върху сериозния интерес на различните бенефициенти към европейското финансиране през този програмен период, за разлика от предходния. На територията на област Ловеч към момента се изпълняват повече от 356 проекта по всички програми, съ-финансирани от ЕСИФ и Програма „Храни“, които са на обща стойност близо 215 млн. лв. Екипът ни представи и актуалните за 2019 г. процедури и мерки, както и предстоящите за 2020 г. възможности за проектно финансиране отново по всички програми, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Представена бе и възможност за финансиране на проекти на общини и НПО по процедура на ОП „Околна среда 2014-2020“: „Споделена визия за екологичната мрежата Натура 2000 в България“ (провеждане на 25 регионални информационни кампании). Специален акцент екипът на ОИЦ-Ловеч постави върху възможностите за финансиране на проекти на общини по програмите, финансирани чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, отворени в момента за кандидатстване, а именно по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ и Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, по процедурата „Изграждане на младежки центрове“. За представителите на местните читалища пък бе интересна програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, също финансирана от ФМ на ЕИП.   

Интерес сред всички присъстващи предизвикаха новите моменти в политиката на сближаване през програмен период 2021-2027 г. Екипът на Областния информационен център - Ловеч подчерта, че края на тази и следващата 2020 г. са изключително важни за всички потенциални бенефициенти за кандидатстване по актуалните и предстоящи процедури и за финализиране на изпълняваните в момента проекти, както и за проектното програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Мариана Бандрова, експерт ИОУ

Длъжност: Експерт „Информационно обслужване и услуги“

Тел.: 068 604 297; e-mail: oic.lovetch@gmail.com