КРЪГЛА МАСА ЗА ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА СЕ ПРОВЕДЕ В РУСЕ ПО ПРОЕКТ НА БТПП, ФИНАНСИРАН ОТ ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Управителят на Областния информационен център – Русе Камелия Махакян взе участие в кръгла маса по проект „ДИГИТАЛНИ МСП - стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката“. Форумът се състоя на 29 ноември 2019 г. в конферентната зала на Русенската търговско-индустриална камара. Той бе насочен към бизнеса, неправителствените браншови организации, към представители на гражданските, държавни, областни и общински структури.

Навлизането на цифровите технологии и иновациите в бизнеса, в администрацията и в живота на гражданите расте с бързи темпове и това налага да се отговори със съответните адекватни промени. В тази връзка по проект „ДИГИТАЛНИ МСП - стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката“ е реализирано многопластово проучване сред бизнеса, неправителствените браншови организации, гражданите и гражданските структури за нивото на иновативност на МСП, нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените процеси във връзка с Индустрия 4.0, въвеждането на дигитален маркетинг и дигитален обмен на информация с държавната и общинската администрация, с клиентите. Освен това са проучени пречките и предизвикателствата пред този процес. Проектът е финансиран по  ОП „Добро управление“ , стойността му е 80 653 лева, а бенефициент е Българската търговско- промишлена палата. 

Въз основа на направените анализи по проекта са формулирани препоръки към държавата и частния сектор с цел ускоряване на дигитализацията и роботизацията. Именно тези препоръки бенефициентът представи пред аудиторията в Русе, което провокира и последвалата дискусия. Препоръките са свързани както с необходимите конкретни промени, така и със свързаните с тях нормативни и законодателни изменения.    

В рамките на събитието беше проведено и безплатно обучение за синхронното планиране на производството със заинтересовани представители на бизнеса. Инж. Владислав Великов от Improvinn обясни основните принципи на този вид планиране и как те могат да се адаптират спрямо собственото производство. Участниците в обучението имаха възможност не само на теория да се запознаят с този иновативен метод, но и да го тестват чрез софтуерен симулатор на завод.