Областен информационен център-Видин – участник в дейностите на пилотен проект на Европейската комисия

„Open Cohesion School“ ще насърчи наблюдението от ученици на европейски проекти

Република България бе селектирана да се включи в пилотния проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“. Инициативата се състои в насърчаване ангажираността на учениците в наблюдението на инвестициите от европейски проекти чрез използване на публично достъпни „отворени“ данни и посещения на място. Нашата страна заяви желание за участие в пилотния проект чрез Мрежата от областни информационни центрове, конкретно с шест от центровете: във Видин, Бургас, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол, които в своята дейност през годините са демонстрирали специално отношение и традиция в работата с ученици.

Eкипът на Областен информационен център-Видин селектира, със съдействието на Регионалното управление на образованието, видинския участник в инициативата: 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин, с класен ръководител Милена Ружева. До края на настоящата учебна година учениците от избрания клас ще извършват, със съдействието на екипа на ОИЦ-Видин, гражданско наблюдение на един проект с европейско финансиране, като за целта ще използват публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на ЕСИФ в България (ИСУН 2020).

Днес младите хора и техния класен ръководител проведоха първата си среща в ОИЦ-Видин. Управителят на Центъра Мариела Савкова ги запозна с проекта „Open Cohesion School“, който в България ще се нарича „Детективи на европейски проекти“. Експертът Яна Гъркова представи на учениците Информационната система за управление и наблюдение на европейските фондове, а експертът Цветомир Ценков демонстрира как се работи със системата.

Областен информационен център-Видин работи интензивно с младежи още от създаването си преди осем години. До момента са реализирани множество инициативи, насочени към развитието на учениците и разширяването на познанията им за възможностите за финансиране от ЕС, образованието и трудовата им реализация, с подкрепата на Съюза: Международна лятна академия на ОИЦ-Видин, участие в кампании на мрежата от 27 областни информационни центъра, „Младежки парламент-Видин“, „Мениджър за един ден“, обучения за писане на проекти и управление на проектния цикъл, викторини и дискусии.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg