Четири училища от Шумен участват в пилотен иновативен проект на Европейската комисия

12 ученици и 4 учители  от  Шумен  работят  по пилотен иновативен проект, иницииран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.  Проектът се изпълнява в няколко държави, сред които и България, като се черпи от опита на Италия в предходен подобен проект , който успешно се прилага от 2013 година.

Целта на проекта е насърчаването на гражданското образование в училищата и включването на ученици в мониторинг на европейски проекти, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и публично достъпни „отворени“ данни.

У нас дейностите по проекта се изпълняват със съдействието на Областните информационни центрове в шест области на страната, като за нуждите на наблюдението, учениците ще ползват  публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).

В Шумен работата по проекта стартира на 26 ноември. Във времето до 10 декември ученици и учители от  ПМГ „Нанчо Попович“, ПЕГ „Н.Й.Вапцаров“, Професионалната гимназия по икономика и СУ „ Сава Доброплодни“ участваха в обучение за публичния модул на ИСУН и две работни срещи в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен.

В първата работна среща на 26 ноември, управителят на ОИЦ-Шумен Галина Минчева представи целите и задачите на проекта, графика за изпълнението му и очерта очакваните резултати. Обмислени бяха подходи, които ще се приложат при съвместната работа на учителите и учениците за по-ефективно и пълно постигане на проектните цели.

Във втората работна среща на 10 декември,  участниците се запознаха с оперативните програми, включени в ИСУН, с допустимите видове проекти, бенефициенти, източници на финансиране, и режим на предоставяне на финансовата подкрепа по проектите. Това помогна на учениците и учителите да се ориентират в програмите и проектите, които могат да наблюдават. Експретите на ОИЦ  демонстрираха възможностите  за проследяване на изпълнението на проектите по всяка оперативна програма чрез ИСУН. Специално внимание бе отделено на събирането на информация за дейностите  и индикаторите, с които се измерва количественото и качественото изпълнение на проектните цели и дейности. Разгледана бе и финансовата информация, предоставена чрез ИСУН за всеки проект, както и тази за статуса на проектите. По този начин шуменските детективи на европейски проекти придобиха представа за опорните точки, по които могат да организират онлайн наблюдение на избраните проекти.

Сформирани бяха два екипа. Във всеки от тях влязоха представители на две училища – 6 ученици и 2 преподаватели. До края на Декември 2019г.  екипите ще определят проектите за наблюдение, ще си разпределят ролите и задачите и ще изготвят графици на наблюдението.  По същество мониторинъг ще стартира през януари 2020г.