България ще участва в пилотна инициатива на ЕК за включване на ученици в наблюдението на европейски проекти

„Детективи на европейски проекти“ ще се нарича в България пилотната инициатива на Европейската комисия „Open Cohesion School“, в която ще се включи страната ни. Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни.

България ще участва чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Тя се координира и подпомага методически от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет. За целите на наблюдението на проектите ще бъде използван публичният модул на Информационната система за управление и наблюдение на ЕСИФ в България (ИСУН) 2020, който е един от най-добрите европейски примери за осигуряване на прозрачност при инвестиране на средствата от ЕС.

В дейностите на пилотния проект на ЕК ще вземат участие шест ОИЦ - Центровете в Бургас, Видин, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол. В своята дейност през годините те са демонстрирали специално отношение и традиция в работата с ученици. С подкрепата на Министерството на образованието и науката и Регионалните управления на образованието е осигурено участието на повече от 100 ученика от горен гимназиален клас на общо 9 училища в шестте града. Те се обучават по специалностите икономика, предприемачество, английски език, математика и информатика. Проектът е част от гражданското образование на учениците и е особено подходящ за т.нар. иновативни училища и паралелки.

В продължение на няколко месеца учениците ще извършат наблюдение на проект, финансиран от ЕС на територията на областния град, след което ще направят „разказ“ за проекта. Творческото съдържание ще е в свободно избрана форма (видео, инфографики, специален уеб сайт или друго) и ще обобщава накратко проведеното проучване, като се използват материалите, събрани през целия период на наблюдение.

Други държави, които участват в пилотната инициативата на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК са Хърватска, Португалия, Испания (Каталуния) и Гърция. Инициативата е вдъхновена от проекта на Италия „A Scuola di Open Coesione“, където успешно се прилага от 2013 г. досега.