В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЗА 2019 г. СРЕЩА С МЕДИИТЕ ОИЦ ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 ОТ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

На заключителната за 2019 г. работна среща Областният информационен център – Стара Загора запозна представители на медиите с практиките на община Стара Загора при реализиране на проекти за програмен период 2014-2020.
Беше представено изпълнението на проекти с бенефициент община Стара Загора по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 за реализация на Инвестиционната й програма, финансирана по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Процедура ВG16RF0Р001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.
Отбелязани бяха постигнатите резултати по проекти, в рамките на „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“; „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ – фаза II; „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ – фаза II и други, финансирани с европейски средства. Бяха представени и очакваните резултати от проекти, които са в процес на изпълнение.