ОИЦ – СОФИЯ ПРЕДСТАВЯ ПРЕД СТУДЕНТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Областен информационен център – София проведе информационна среща със студенти IV курс от специалност "Екология и опазване на околната среда" на Лесотехническия университет (ЛТУ) – София. Целта на посещението на студентите в офиса на центъра бе, те да се запознаят с възможностите в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на проекти, които решават екологични проблеми в градска среда.

Управителят на ОИЦ – София Анна Генчева представи с дейността на центъра и информационните услуги, от които могат да се възползват всички заинтересовани безплатно.

Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, запозна студентите къде в оперативните програми (ОП) на ЕС в България намират приложение политиките по опазване на околната среда. Тя очерта различните интервенции като разказа за ОП „Региони в растеж“, която допринася за устойчиво и интегрирано градско развитие и по която се финансира изграждане и подобряване на зони за обществен отдих и физически елементи на градска среда. Средствата по ОП „Околна среда“ се отделят за опазване и подобряване на местообитанията и видовете от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, за секторите „Води“ и „Отпадъци“, за превенция и управление на риска от свлачища и наводнения и за подобряване качеството на въздуха, научиха четвъртокурсниците. По ОП „Човешки ресурси“ се предоставят възможности за грантово финансиране за зелени работни места, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ допринася за подкрепата за повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в предприятията.

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) бе представена от експерта „Логистика и информация“ в ОИЦ – София Горан Беремлийски, който подчерта, че аграрната дейност  е пряко повлияна от опазването на околната среда и антропогенната дейност като цяло, ето защо политиките по опазване на околната среда са толкова важни. Представени бяха и добри практики от финансирани по ПРСР проекти и как те са повлияли политиката на ПРСР за опазване на околната среда.