ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРОВЕДЕ УРОК № 1 ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „OPEN COHESION SCHOOL“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На 13 януари 2020 г. екипът на ОИЦ – Пазарджик проведе първа работна среща с ученици от СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик по проект „Оpen cohesion school“ на Европейската комисия. Инициативата се състои в насърчаване ангажираността на учениците в наблюдението на инвестициите от европейски проекти, чрез използване на публично достъпни данни и посещения на място. 

На първата среща с ученици бяха представени идеята и целите на международния проект на учениците от „Клуб по дигитализация“, които участват в проекта, с което стартира и „Урок № 1 – Планиране“.  Участниците бяха запознати с политиката на сближаване на ЕС, аспектите и характеристики на гражданското наблюдение (мониторинг), функциите на системата ИСУН 2020 и работата с нея. Разделени бяха на две групи и разпределени в различни роли, а целта на обучението бе да изберат проект в процес на реализация, който ще наблюдават и анализират. Урокът приключи с обсъждане на предложени от учениците пет проекта за мониторинг и избор на един от тях, който е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

В страната ни проектът се реализира под мотото „Детективи на европейски проекти“ чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) – Центровете в Бургас, Видин, Пазарджик, Силистра, Шумен и Ямбол и се координира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет.