СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗНАЧИМ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В СРЕДНОГОРИЕТО

Стартира изпълнението на най-значимия към момента проект за подобряване управлението на отпадъците в Средногорието. Проектът „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ обединява усилията на седемте общини в района. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е в размер на 8 879 238,54 лева, от които 6 616 178,41 лева безвъзмедна финансова помощ и 992 426,76 лева национално съфинансиране.
Целта е да се намали количеството на депонираните битови отпадъци  на територията на включените в обхвата на Регионалното сдружение за управление на отпадъците „СРЕДНОГОРИЕ-ЕКО“ общини, като се осигури допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, както и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативната програма – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“, както и на приоритети, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г. за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци.
До момента в седемте общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Всички събрани битови отпадъци се обезвреждат чрез депониране. Изграждането на инсталацията за компостиране ще бъде с капацитет от 2932 т./г. до 3000 т./г. или 11,9 т./ден зелени и биоразградими отпадъци, разделно събрани. Инсталацията за предаврително третиране ще бъде с капацитет от 5683 т./г. до 6000 т./г. или 23,8 т./ден смесено събрани битови отпадъци от общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.
Успешната реализация на проекта ще подпомогне изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС за приемането на мерки за депониране само на отпадъци, които вече са били третирани, както и на целите по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците в дългосрочна перспектива за седемте общини. Чрез РСУО „СРЕДНОГОРИЕ-ЕКО“ всички общини, участващи в него ще си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинга на съоръженията и ще взимат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците.