Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Хоризонтален обработващ център с палетна станция – 1 бр. Обособена позиция 2: Хоризонтален струг с удължено тяло с фрезови операции - 1 бр.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002­2.040-0588 „Подобряване на производствения капацитет в Подемкран АД“ по ОПИК 2014-2020 г.
Тръжната документация е налична и на следния интернет адрес: https://podemcrane.com/

Дата на публикуване
Дата на валидност
Възложител
Подемкран АД
Документация
Прикачен файл Size
Решение за откриване 446.01 KB
Документация 5.81 MB