ПОД ЛУПАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ЯМБОЛ

Под лупата на учениците от ЕГ „В.Карагьозов“ в Ямбол премина първия урок от инициативата „Детективи на европейски проекти“. Тя е част от изпълнението на пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“, който има за цел да формира в учениците от шест областни града на територията на страната гражданско самосъзнание и активност, като ги провокира да изследват и да направят мониторинг на обществено значим проект в своя град, финансиран с европейски средства.

Екипът на Областния информационен център запозна младежите с Кохезионната политика в Европа, с европейските фондове и със същността на гражданския мониторинг.

След работата в групи и разпределяне на задачите и отговорностите, младите детективи проучиха значимите за местната общност проекти чрез публичния модул ИСУН 2020 и се спряха на проекта на община Ямбол „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“. Те отчетоха, че изградената по него инфраструктура е променила значително облика на града, което е от съществено значение както за средата на живот на жителите и гостите на града, така и за туристическия и икономическия му профил.

След като бяха набелязани целите на проучването, методите и източниците на информация, типа данни, които трябва да бъдат събрани и обобщени, бяха начертани и стъпките за същинския мониторинг на този проект.

За тази цел ще бъде създадена страница във Фейсбук, като екипът се спря на наименованието „Детективи на европейски проекти-Ямбол“. На нея те ще публикуват статии, свързани с етапите на тяхната работа и наученото до момента. С тези публикации ще се даде възможност на местната общност да изрази своето отношение по темата, като се формира активно гражданско самосъзнание.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.