ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Директори на училища, детски градини, представители на НПО, АУБ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие в проведената днес, информационна среща на ОИЦ – Благоевград, на която беше представена новата процедура на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) - Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

Процедурата предоставя много добра възможност за получаване на финансова подкрепа за осъществяване на някои от задължителните дейности, изисквани с  новата Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Този факт предизвика и големия интерес към срещата в Благоевград днес.

Европейското финансиране е насочено към обогатяване на професионално-педагогическите компетентности на учители, директори, медиатори и други педагогически специалисти в детски градини и училища за работа в мултикултурна среда, като се използват  възможностите на различни квалификационни форми, включително обучения с присъждане на квалификационни кредити, както и курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен.

Бисер Младенов, експерт „Информационно обслужване“ в ОИЦ – Благоевград, запозна присъстващите с основните изисквания за кандидатстване - допустими кандидати и партньорства, допустими дейности, индикаторите за изпълнение и за резултат, допустими разходи, начинът на кандидатстване и сроковете за изпълнение и подаване на проектни предложения.

Сред присъстващите имаше представители на всички групи допустими партньори, поради което те имаха възможност на място да споделят помежду си контакти и идеи за бъдеща съвместна работа и проектни предложения.

Областен информационен център - Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 40 57 68;

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com