Покана за откриване на обекти, реновирани по европроект

Община Разград ще проведе четири официални церемонии „Откриване на обект” за две детски ясли и две детски градини в областния град. Събитията отбелязват приключването на строително-ремонтните дейности в обектите, които са реализирани по проект BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Церемониите ще се проведат при следния график:

18.02.2020 г. (вторник) от 10:30 часа – откриване на подобект „Реконструкция и обновяване с мерки за енергийна ефективност на детска ясла „Звездици”.

Място на провеждане: площадка на Детска ясла „Звездици”, ул. „Симеон” №8,  гр. Разград.

20.02.2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа – откриване на подобект „ДГ „Славейче”, ж.к. Орел”.

Място на провеждане: двор на Детска градина „Славейче”, ж.к. „Орел”, гр. Разград.

21.02.2020 г. (петък) от 10:00 часа – откриване на подобект „Детска ясла „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”.

Място на провеждане: площадка на Детска ясла „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”,  гр. Разград.

21.02.2020 г. (петък) от 11:30 часа – откриване на подобект „ДГ „Райна Княгиня”, ж.к. „Орел”.

Място на провеждане: двор на Детска градина „Райна Княгиня”, ул. „Южен булевард” №48Б,  гр. Разград.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” е на обща стойност 9 897 137,19 лева. Той е насочен към подобряване качеството на образованието в община Разград чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност, рехабилитация на дворните пространства, изграждане на достъпна архитектурна среда и доставка на оборудване и обзавеждане в 12 обекта на образователната инфраструктура в град Разград – училища, детски градини и детски ясли.

Бенефициентът Община Разград кани всички желаещи граждани да присъстват на откриването на обектите!

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.