ОИЦ – ПЕРНИК ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА В С.СТЕФАНОВО, ОБЩИНА РАДОМИР

Днес 14.02.2020 г. от 09:30 часа Областен информационен център – Перник проведе работна среща с жители и земеделски производители в с. Стефаново, Община Радомир. На срещата експертът от ОИЦ-Перник Милен Станимиров запозна присъстващите с дейността и функциите на Областния информационен център – Перник и с актуалните и предстоящи за отваряне процедури за кандидатстване по проекти финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.   

Особен интерес на срещата предизвикаха най-вече предстоящите за отваряне подмерки от Програмата за развитие на селските райони - Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП); Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"; 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства както и Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, които предстои да бъдат отворени до средата до годината.

Областният информационен център - Перник като част от Мрежата от 27 информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“ № BG05SFOP001-4.004-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.