Приключи втората процедура за избор на ЮЛНЦ за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

Приключи втората процедура за избор на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

Получените заявления за участие бяха проверени за съответствие с критериите посочени в Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС №142/2019 г.). Протоколът от извършената проверка можете да намерите тук.

В резултат от проверката беше установено, че три организации: една - работеща в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, една - работеща в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи и една - екологична организация, съответстват на критериите, посочени в ПМС № 142/2019 г.

Одобрените организации от всяка група са поканени да излъчат представител на съответната група и до трима негови заместници, които ще бъдат включени в състава на работната група за разработване на Споразумението за партньорство.