„МЕДИНА МЕД" ООД ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПОВИШАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИ ДЕЙНОСТ

На 27.02.2020 г., от 14:30 часа в гр.Стара Загора ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 /23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Медина Мед“ ООД.
С реализацията на настоящият проект, компанията внедри производствена (процесна) иновация – иновативен както у нас, така и за целия Балкански полуостров производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, чрез закупуване на Линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат. С реализирането на проекта ще се постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании в България.
Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата сума на инвестицията е 2 488 904,10 лв., от които 1 493 842,46 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 269 766,09 лв. европейско и 224 076,37 лв. национално съфинансиране) и 995 061,64 лв. собствено съфинансиране.
Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес за възстановяване на товарни и автобусни гуми - топъл регенерат, „Медина Мед“ ООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други компании у нас.
Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Медина Мед“ ООД организира заключително събитие, с което цели да разясни и мултиплицира резултатите от проекта.
По време на събитието ще бъде представено закупеното оборудване и основните параметри на одобрения проект, като ще се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения.
Заключителната среща ще се проведе на 27.02.2020 г., от 14:30 часа, на ул. Хрищенско шосе 1, площадка „Медина Мед“ ООД, Цех „Регенерат“, гр. Стара Загора.