ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ ПО ОПИК

Пресконференция по проект BG16RFOP002-3.004-0127-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“ се проведе на 20 февруари 2020 г. в производствената база на „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД  в с. Мрамор, Столична община. Проектът се реализира с помощта на Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., попадащ в обхвата на Приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

За период от 15 месеца в предприятието са реализирани всички планирани дейности и мерки за подобряване на ефективността при управлението на ресурсите и повишаване капацитета на предприятието. Постигнат резултат по проекта е закупената едностъпкова издувна машина за производство на бутилки от поликарбонат с имплементирани нови технологични решения.

Пилотният за страната елемент се състои в употребата на преработен поликарбонат на флейк. Към момента, в България няма друг производител, който да използва преработена суровина в производството на поликарбонатни бутилки за хранително - вкусовата промишленост.

Общият размер на извършените разходи по проекта е 2 178 340,38 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 981 753,17 лева, от които 834 490,19 лева европейско финансиране и 147 262,98 лева национално финансиране.