СПОДЕЛЕН ОПИТ – ЖУРНАЛИСТИ СЕ СРЕЩНАХА С УЧЕНИЦИ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Областен информационен център - Силистра проведе съвместна среща с участието на журналистите Йордан Георгиев и Галина Георгиева в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“. Експертите от ОИЦ-Силистра  представиха урок № 2 от инициативата „Детективи на европейски проекти“, посветен на събирането, анализирането и визуализирането на публични данни. Демонстрирана бе Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) като основен източник на официална информация. Учениците разгледаха различни инструменти за създаване на инфографики, а журналистите, от своя страна, споделиха професионален опит, като обясниха на „детективите“ как набират надеждна информация, какво трябва да съдържа една журналистическа статия и по какъв начин да я направят интересна за читателите.

Младежите се интересуват активно от предстоящия ремонт на своето училище и искат да бъдат информирани и подготвени за бъдещите стъпки по реализацията на подобна мащабна дейност. По тази причина, избраха да наблюдават обновяването на образователна инфраструктура и насочиха своето внимание към проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“. Нарекоха групата си „Училищен бинокъл“, а своето проучване – „Пътят към мечтаното училище“.

С работата си до момента, „детективите“ успяват да привлекат все повече експертна подкрепа – в урока се включи директорът на ПГСУАУ „Атанас Буров“ Денка Михайлова, както и представители на Центъра за кариерно ориентиране.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.