„ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО СИ

На 18.03.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД  по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.
Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново, включващо:
•    Автоматична шлайфмашина за високо натоварване с 3 агрегата (мярка 1) - 1 бр.;
•    Хоризонтален обработващ център (мярка 2) - 1 бр.;
•    Хоризонтален обработващ център (мярка 3) - 2 бр.;
•    Хоризонтален обработващ център с палетна станция (мярка 4) - 1 бр.;
•    Хоризонтален обработващ център с въртяща маса (мярка 5) - 1 бр.;
•    Електро полиращо оборудване (мярка 6) - 1 бр.;
•    Хардуерно оборудване за измерване на енергопотребление на 24 бр. точки;
•    Комуникационно оборудване за четене на данните от газомер на 1 точка (като част от СМК) (мярка 7) - 1 бр.;
•    Софтуер за мониторинг на електроенергия и газ (като част от СМК) (мярка 7) - 1 брой;
•    Система за оползотворяване на отпадна топлина за отопление, охлаждане и подготовка на БГВ на работни помещения (мярка 8) - 1 бр.;
•    Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2018.
Оборудването, системите, софтуера, въвеждането и сертифицирането на стандарт БДС EN ISO 50001:2018, както и одитът на проекта се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 245 248.05 лв., от които 2 122 624,02 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 804 230,43 лв. европейско и 318 393,59 лв. национално съфинансиране) и 2 122 624,03 лв. собствено съфинансиране.
Заключителната среща ще се проведе на 18.03.2020 г., от 14:00 часа, на бул. „Патриарх Евтимий“ №23, пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД,  гр. Стара Загора.
ВАЖНО!!! Информационният ден ще се проведе при строго спазване на указанията за безопасност срещу разпространението на коронавирус COVID – 19. Ще бъдат предоставени на всички посетители предпазни маски, дезинфектанти както и ще се осигури ограничен достъп до мястото, където ще се проведе информационният ден, за да избегне струпването на хора.