„Системно интегриране” ЕООД представи постигнатите резултати по проект за устойчиво развитие и икономически растеж

На 17.03.2020 г. oт 11:00 ч. в „Системно интегриране” ЕООД се проведе информационно събитие, чиято цел бе подробно да запознае присъстващите с целите, дейностите и постигнатите резултати по проект №BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е чрез внедряване на съвременни технологични решения в производството да се повиши ресурсната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД и да се създадат условия за по-устойчива и екологосъобразна дейност на предприятието.

Общата стойност на проекта е 2 493 000,00 лв., от които 1 271 430,00 лв. европейско финансиране и 224 370,00 лв. - национално съфинансиране.

На събитието бе представена закупената по проекта Интелигентна производствена клетка – производствена система, чрез която се подобрява начина, по който ще се управлява използването на материалите, машините и производствените процеси за оптимизиране разходването на суровини и намаляване на генерираните отпадъци и вредни емисии.

ВАЖНО!!! Информационният ден се проведе при строго спазване на указанията за безопасност срещу разпространението на коронавирус COVID – 19. Бяха предоставени на всички посетители предпазни маски, дезинфектанти, както и се осигури контролиран достъп до мястото, където се проведе информационният ден, за да се избегне струпването на хора.