ПУБЛИЧНА ПОКАНА-“Доставка на in situ мониторингово оборудване за измерване състоянието на морската вода”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА-“Доставка на in situ мониторингово оборудване за измерване състоянието на морската вода”
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
Възложител
Сдружение с нестопанска цел „Клуб за спортен риболов Гларус”

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за доставката на in situ мониторингово оборудване за измерване състоянието на морската вода по проект „Плаване през Черно море”, финансиран по СОП „Черноморски басейн” 2014-2020. Възложителят с настоящата поръчка има за цел да избере изпълнител, за доставка и инсталиране на кораб на in situ мониторингово оборудване за определяне състоянието на морската вода в акваторията на Бургаски залив относно нейната температура, мътност, съдържание на кислород, хлорофил, синьо-зелени водорасли, суров нефт.

Документация