Община Свищов ще реализира проект за предоставяне на патронажна грижа за възрасти хора

Община Свищов ще реализира проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Проектът ще обхване и лица свързани с последствията от разпространението на COVID-19.

Предоставянето на патронажна грижа е насочено към общо 150 души – възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина, самотни родители с деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами, и други свързани с последствията от разпространението на COVID-19.

Услугите, които ще получат лицата от целевите групи са доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги, заплащани със средства на потребителите. Изпълнението на проекта ще продължи до края на календарната 2020 г.

За периода от 21 април до 9 юни 2020 г. Община Свищов ще предоставя и услугата „Топъл обяд“ по Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ на общо 100 потребители. Изискванията към тях са да са лица с ниски доходи, за времето, в което са поставени под задължителна карантина, уязвими лица, в т.ч. самотно живеещи възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност и лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами ежедневните си потребности от храна.